В

Приложение №1 към Заповед № 550/17.12.2021 г. на Директора на СИДП ДП – Шумен
ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР на ТЪРГОВЦИТЕ със ЗАДЪРЖАНИ ГАРАНЦИИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ по ДОГОВОРИ сключени със „СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ“ ДП – гр. ШУМЕН и НЕГОВИТЕ ТЕРИТОРИАЛНИ ПОДЕЛЕНИЯ (ДГС/ДЛС) за възлагане изпълнението на дейностите по чл. 10, чл. 39 и/или такава за покупко-продажба на дървесина по чл. 46, чл. 38 и чл. 75 от НАРЕДБАТА за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти
Контрагент № и дата на договор за изпълнение и/или покупко-продажба, във връзка с който е задържана гаранцията за добросъвестно изпълнение Възложител/
Продавач по договора
Стойност на задържаната гаранция, лв. Дата на задържане на гаранцията за изпълнение Забележка или друга относима информация
Шуганов комерс ЕООД

ЕИК-206243801

197/19.12.2022г. ДГС-Преслав 2002,20 лв. 10.01.2024г.
Делта ЕООД

ЕИК-833008208

75/28.10.2022г

76/28.10.2022г.

78/28.10.2022г.

ДГС-Върбица 1799,50 лв.

1124,00 лв.

2268,25 лв.

 

25.05.2023г.