Приложение №1 към Заповед № 550/17.12.2021 г. на Директора на СИДП ДП – Шумен
ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР на ТЪРГОВЦИТЕ със ЗАДЪРЖАНИ ГАРАНЦИИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ по ДОГОВОРИ сключени със „СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ“ ДП – гр. ШУМЕН и НЕГОВИТЕ ТЕРИТОРИАЛНИ ПОДЕЛЕНИЯ (ДГС/ДЛС) за възлагане изпълнението на дейностите по чл. 10, чл. 39 и/или такава за покупко-продажба на дървесина по чл. 46, чл. 38 и чл. 75 от НАРЕДБАТА за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти
Контрагент № и дата на договор за изпълнение и/или покупко-продажба, във връзка с който е задържана гаранцията за добросъвестно изпълнение Възложител/
Продавач по договора
Стойност на задържаната гаранция, лв. Дата на задържане на гаранцията за изпълнение Забележка или друга относима информация
Агроимпулс 2000 ЕООД, ЕИК-1303875820019 по 2 бр. дългосрочни договори: №36/16.03.2015 г. за добив на дървесина и №65/07.08.2015 г. за покупко-продажба на стояща дървесина на корен ЦУ на „Североизточно държавно предприятие“ ДП – гр. Шумен по Договор №36/2015г. –
467,02 лв. ;
по Договор №65/2015г. –
4615,93 лв. ;
25.02.2021 г. в т.ч. към допълнителни споразумения
по договорите
Инвинсибъл Форс ЕООД,
ЕИК-206423660
№83/30.09.2021 г.
№82/30.09.2021 г.
ТП „ДГС Смядово“ 1365, 06 лв.
503,25 лв.
17.11.2021 г.
Вилидж Холидейз ЕООД,
ЕИК-200145777
№2/01.01.2018 г. ТП „ДГС Цонево“ 1628,55 лв. 18.03.2021 г.
Транс Спеед-10 ЕООД,
ЕИК-201301019
№15/19.01.2020 г. ТП „ДГС Ген. Тошево“ 10898,45 лв. 24.06.2021 г
Инвинсибъл Форс ЕООД,
ЕИК-206423660
№33/11.10.2021 г. ТП „ДГС Нови Пазар“ 1092,80 лв. 16.11.2021 г.
Инвинсибъл Форс ЕООД,
ЕИК-206423660
152/24.11.2021г. 153/24.11.2021г. 154/24.11.2021г. 155/24.11.2021г. ТП „ДГС Преслав“ Договор 152/24.11.2021г. – 232.20 лв.; Договор 153/24.11.2021г. – 1632.20лв.; Договор 154/24.11.2021г. – 6962.30 лв.; Договор 155/24.11.2021г. – 143.46 лв. 30.12.2021г.
Вилидж Холидейз ЕООД,
ЕИК-200145777
24/03.07.2019г. ДГС „Цонево“ 2 023,00 лв. 26.01. 2022г.  Доп.споразумения към договора от 30.12.19г., 31.03.2020г,6.07.2020г, 30.12.2020г, 30.06.21г,30.09.21г.
Инвисибъл форс ЕООД ЕИК-206423660 29/9.11.2021г. ДГС „Цонево“ 1241.00 лв. 15.07.2022г. Доп.споразумение към договора от 31.12.2021г.
Инвисибъл форс ЕООД ЕИК-206423660 33/11.03.2021г. ДГС „Нови пазар“ 1 092,80 лв. 16.11.2021г.
Инвинсибъл Форс ЕООД ЕИК 206423660 №83/С/29.10.2021 г. ТП ДЛС „Шерба“ 428, 40 лв. 17.03.2022 г.