Приложение № 4
към Заповед № 683/13.11.2023 г.
на Директора на СИДП ДП – Шумен
ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР
на декларациите по чл. 49 от Закона за противодействие на корупцията
Вх. №/дата Вид на декларацията по чл. 49 от ЗПК Име, фамилия Длъжност Статус Декларация/файл
1 7549/10.11.2023 Декларация по чл. 49, ал. 1, т. 1 от ЗПК Карамфил Джебазки директор на ТП ДГС Върбица Прикл. договор Декларация
2 7920/24.11.2023 Декларация по чл. 49, ал. 1, т. 1 от ЗПК Живко Алексиев в.и.д.директор на ТП ДГС Върбица Активен Декларация
3 8185/05.12.2023 Декларация по чл. 49, ал. 1, т. 1 от ЗПК Йорданка Найденова в.и.д. директор на ТП ДГС Добрич Прикл. договор Декларация