ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР на декларациите по по чл. 49 от Закона за противодействие на корупцията

Приложение № 4
към Заповед № 683/13.11.2023 г.
на Директора на СИДП ДП – Шумен
ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР
на декларациите по чл. 49 от Закона за противодействие на корупцията
Вх. №/дата Вид на декларацията по чл. 49 от ЗПК Име, фамилия Длъжност Статус Декларация/файл
1 7549/10.11.2023 Декларация по чл. 49, ал. 1, т. 1 от ЗПК Карамфил Джембазки директор на ТП ДГС Върбица Активен Декларация