Проект „Премахване на инвазивни чужди видове, възстановяване и опазване на приоритетни горски местообитания от мрежата Натура 2000 в Североизточна България“ LIFE19 NAT/BG/001133 – LIFE IASHAB

НОВИНИ

„Eradication of invasive alien species, recreation and conservation of priority forest habitats within the Natura 2000 network in Northeastern Bulgaria“ LIFE19 NAT / BG / 001133 – LIFE IASHAB

NEWS