Приложение № 4
към Заповед №173 – 1
на Директора на СИДП ДП – Шумен
ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР
на декларациите по чл. 35 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество
Вх. №/дата Вид на декларацията по чл. 35 ЗПКОНПИ Име, фамилия Длъжност Статус Декларация/файл
1 2337/26.04.2018 г. Декларация по чл. 35 ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ Стела Атанасова директор на ТП ДГС Търговище Активен Декларация
2 2427/03.05.2018 г. Декларация по чл. 35 ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ Йорданка Найденова-Стоянова директор на ТП ДГС Г. Тошево Преназначен Декларация
3 2450/04.05.2018 г. Декларация по чл. 35 ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ Иван Иванов директор на ТП ДГС Варна Активен Декларация
4 2451/04.05.2018 г. Декларация по чл. 35 ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ Цанко Николов директор на ТП ДГС Добрич Преназначен Декларация
5 2453/04.05.2018 г. Декларация по чл. 35 ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ Калинка  Тодорова директор на ТП ДЛС Балчик Преназначен Декларация
6 2460/04.05.2018 г. Декларация по чл. 35 ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ Антон Димитров директор на ТП ДГС Цонево Активен Декларация
7 2466/08.05.2018 г. Декларация по чл. 35 ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ Симеон Давидков директор на ТП ДЛС Ч. Лом Напуснал Декларация
8 2470/08.05.2018 г. Декларация по чл. 35 ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ Младен Манев директор на ТП ДГС Шумен Преназначен Декларация
9 2478/08.05.2018 г. Декларация по чл. 35 ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ Живко Живков директор на ТП ДГС Провадия Преназначен Декларация
10 2479/08.05.2018 г. Декларация по чл. 35 ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ Красимир Николов директор на ТП ДГС Омуртаг Активен Декларация
11 2480/08.05.2018 г. Декларация по чл. 35 ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ Янко Йорданов директор на ТП ДГС Преслав Активен Декларация
12 2481/08.05.2018 г. Декларация по чл. 35 ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ Георги Ботев директор на ТП ДЛС Тервел Активен Декларация
13 2496/08.05.2018 г. Декларация по чл. 35 ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ Ради Иванов директор на ТП ДГС Н. пазар Напуснал Декларация
14 2506/09.05.2018 г. Декларация по чл. 35 ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ Севен Башлъ директор на ТП ДЛС Паламара Изтекъл дог. за управление Декларация
15 2513/09.05.2018 г. Декларация по чл. 35 ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ Сава Савов директор на ТП ДГС Смядово Преназначен Декларация
16 2555/10.05.2018 г. Декларация по чл. 35 ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ Радостин Желязов директор на ТП ДГС Суворово Активен Декларация
17 2655/15.05.2018 г. Декларация по чл. 35 ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ Йордан Радославов директор на ТП ДЛС Шерба Изтекъл срок дог. за управление Декларация
18 2656/15.05.2018 г. Декларация по чл. 35 ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ Хълми Амза директор на ТП ДГС Върбица Напуснал Декларация
19 6027/01.11.2018 г. Декларация по чл. 35 ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ Павлинка Хинева директор на ТП ДГС Н. пазар Активен Декларация
20 3126/17.07.2019 г. Декларация по чл. 35 ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ Муса Кязъм директор на ТП ДГС Върбица Напуснал Декларация
21 4615/07.10.2019 г. Декларация по чл. 35 ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ Живко Алексиев в.и.д. на ТП ДГС Преслав Преназначен Декларация
22 5223/12.11.2019 г. Декларация по чл. 35 ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ Живко Алексиев директор на ТП ДГС Преслав Активен Декларация
23 5703/09.12.2019 г. Декларация по чл. 35 ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ Йордан Радославов директор на ТП ДЛС Шерба Активен Декларация
24 2265/18.05.2020 г. Декларация по чл. 35 ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ Живко Живков директор на ТП ДГС Провадия Активен Декларация
25 2465/02.06.2020 г. Декларация по чл. 35 ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ Севен Башлъ директор на ТП ДЛС Паламара Напуснал Декларация
26 2643/16.06.2020 г. Декларация по чл. 35 ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ Юлиан Будаков директор на ТП ДЛС Ч. Лом Приключен договор Декларация
27 3157/17.07.2020 г. Декларация по чл. 35 ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ Росен Русев директор на ТП ДГС Върбица Активен Декларация
28 2912/29.06.2021 г. Декларация по чл. 35 ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ Калинка Тодорова директор на ТП ДЛС Балчик Активен Декларация
29 2913/29.06.2021 г. Декларация по чл. 35 ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ Йорданка Найденова директор на ТП ДГС Г. Тошево Активен Декларация
30 2914/29.06.2021 г. Декларация по чл. 35 ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ Сава Савов директор на ТП ДГС Смядово Активен Декларация
31 2915/29.06.2021 г. Декларация по чл. 35 ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ Младен Манев директор на ТП ДГС Шумен Активен Декларация
32 2916/29.06.2021 г. Декларация по чл. 35 ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ Цанко Николов директор на ТП ДГС Добрич Активен Декларация
33 3012/05.07.2021 г. Декларация по чл. 35 ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ Гюнай Кадиров директор на ДЛС Паламара Приключен договор Декларация
34 3149/12.07.2021 г. Декларация по чл. 35 ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ Гюнай Кадиров директор на ДЛС Паламара Напуснал Декларация
35 4256/10.09.2021 г. Декларация по чл. 35 ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ Петър Петров директор на ТП ДЛС Ч. Лом Активен Декларация
36 5380/09.11.2021 г. Декларация по чл. 35 ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ Ивелин Тодоров директор на ДЛС Паламара Активен
Декларация