Приложение № 4
към Заповед №173 – 1
на Директора на СИДП ДП – Шумен
ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР
на декларациите по чл. 35 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество
Вх. №/дата Вид на декларацията по чл. 35 ЗПКОНПИ Име, фамилия Длъжност Статус Декларация/файл
1 2337/26.04.2018 г. Декларация по чл. 35 ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ Стела Атанасова директор на ТП ДГС Търговище Активен Декларация
2 2427/03.05.2018 г. Декларация по чл. 35 ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ Йорданка Найденова-Стоянова директор на ТП ДГС Г. Тошево Преназначен Декларация
3 2450/04.05.2018 г. Декларация по чл. 35 ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ Иван Иванов директор на ТП ДГС Варна  Напуснал Декларация
4 2451/04.05.2018 г. Декларация по чл. 35 ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ Цанко Николов директор на ТП ДГС Добрич Преназначен Декларация
5 2453/04.05.2018 г. Декларация по чл. 35 ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ Калинка  Тодорова директор на ТП ДЛС Балчик Преназначен Декларация
6 2460/04.05.2018 г. Декларация по чл. 35 ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ Антон Димитров директор на ТП ДГС Цонево Напуснал Декларация
7 2466/08.05.2018 г. Декларация по чл. 35 ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ Симеон Давидков директор на ТП ДЛС Ч. Лом Напуснал Декларация
8 2470/08.05.2018 г. Декларация по чл. 35 ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ Младен Манев директор на ТП ДГС Шумен Преназначен Декларация
9 2478/08.05.2018 г. Декларация по чл. 35 ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ Живко Живков директор на ТП ДГС Провадия Преназначен Декларация
10 2479/08.05.2018 г. Декларация по чл. 35 ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ Красимир Николов директор на ТП ДГС Омуртаг  Напуснал Декларация
11 2480/08.05.2018 г. Декларация по чл. 35 ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ Янко Йорданов директор на ТП ДГС Преслав Напуснал Декларация
12 2481/08.05.2018 г. Декларация по чл. 35 ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ Георги Ботев директор на ТП ДЛС Тервел Приключен договор Декларация
13 2496/08.05.2018 г. Декларация по чл. 35 ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ Ради Иванов директор на ТП ДГС Н. пазар Напуснал Декларация
14 2506/09.05.2018 г. Декларация по чл. 35 ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ Севен Башлъ директор на ТП ДЛС Паламара Изтекъл дог. за управление Декларация
15 2513/09.05.2018 г. Декларация по чл. 35 ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ Сава Савов директор на ТП ДГС Смядово Преназначен Декларация
16 2555/10.05.2018 г. Декларация по чл. 35 ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ Радостин Желязов директор на ТП ДГС Суворово Изтекъл срок дог. за управление Декларация
17 2655/15.05.2018 г. Декларация по чл. 35 ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ Йордан Радославов директор на ТП ДЛС Шерба Изтекъл срок дог. за управление Декларация
18 2656/15.05.2018 г. Декларация по чл. 35 ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ Хълми Амза директор на ТП ДГС Върбица Напуснал Декларация
19 6027/01.11.2018 г. Декларация по чл. 35 ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ Павлинка Хинева директор на ТП ДГС Н. пазар Напуснал Декларация
20 3126/17.07.2019 г. Декларация по чл. 35 ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ Муса Кязъм директор на ТП ДГС Върбица Напуснал Декларация
21 4615/07.10.2019 г. Декларация по чл. 35 ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ Живко Алексиев в.и.д. на ТП ДГС Преслав Преназначен Декларация
22 5223/12.11.2019 г. Декларация по чл. 35 ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ Живко Алексиев директор на ТП ДГС Преслав  Напуснал Декларация
23 5703/09.12.2019 г. Декларация по чл. 35 ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ Йордан Радославов директор на ТП ДЛС Шерба Активен Декларация
24 2265/18.05.2020 г. Декларация по чл. 35 ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ Живко Живков директор на ТП ДГС Провадия Активен Декларация
25 2465/02.06.2020 г. Декларация по чл. 35 ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ Севен Башлъ директор на ТП ДЛС Паламара Напуснал Декларация
26 2643/16.06.2020 г. Декларация по чл. 35 ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ Юлиан Будаков директор на ТП ДЛС Ч. Лом Приключен договор Декларация
27 3157/17.07.2020 г. Декларация по чл. 35 ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ Росен Русев директор на ТП ДГС Върбица Напуснал Декларация
28 2912/29.06.2021 г. Декларация по чл. 35 ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ Калинка Тодорова директор на ТП ДЛС Балчик Активен Декларация
29 2913/29.06.2021 г. Декларация по чл. 35 ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ Йорданка Найденова директор на ТП ДГС Г. Тошево Напуснал Декларация
30 2914/29.06.2021 г. Декларация по чл. 35 ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ Сава Савов директор на ТП ДГС Смядово Приключен договор Декларация
31 2915/29.06.2021 г. Декларация по чл. 35 ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ Младен Манев директор на ТП ДГС Шумен Активен Декларация
32 2916/29.06.2021 г. Декларация по чл. 35 ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ Цанко Николов директор на ТП ДГС Добрич Активен Декларация
33 3012/05.07.2021 г. Декларация по чл. 35 ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ Гюнай Кадиров директор на ДЛС Паламара Приключен договор Декларация
34 3149/12.07.2021 г. Декларация по чл. 35 ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ Гюнай Кадиров директор на ДЛС Паламара Напуснал Декларация
35 4256/10.09.2021 г. Декларация по чл. 35 ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ Петър Петров директор на ТП ДЛС Ч. Лом Напуснал Декларация
36 5380/09.11.2021 г. Декларация по чл. 35 ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ Ивелин Тодоров директор на ДЛС Паламара Напуснал Декларация
37 6001/09.12.2021 г. Декларация по чл. 35 ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ Росен Русинов директор на ТП ДГС Върбица Напуснал Декларaция
38 6250/20.12.2021 г. Декларация по чл. 35 ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ Димитър Зарев директор на ТП ДЛС Ч. Лом Напуснал Декларaция
39 102/07.01.2022 г. Декларация по чл. 35 ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ Юлиан Будаков директор на ДЛС Паламара Преназначен Декларaция
40 186/11.01.2022 г. Декларация по чл. 35 ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ Ивелин Тодоров директор на ТП ДГС Омуртаг Активен Декларaция
41 234/12.01.2022 Декларация по чл. 35 ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ Ганка Димитрова директор на ТП ДГС Варна Приключен договор Декларация
42 660/01.02.2022 г. Декларация по чл. 35 ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ Николинка Чешмеджиева директор на ТП ДГС Цонево Активен Декларация
43 818/07.02.2022 г. Декларация по чл. 35 ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ Диана Василева директор на ТП ДЛС Ч. Лом Напуснал Декларация
44 1125/18.02.2022 г. Декларация по чл. 35 ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ Димчо Стефанов директор на ТП ДГС Г. Тошево Активен Декларация
45 1303/24.02.2022 г. Декларация по чл. 35 ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ Росен Русев ВрИД ТП ДГС Провадия Преназначен Декларация
46 1423/01.03.2022 г. Декларация по чл. 35 ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ Васил Василев директор на ТП ДГС Търговище Приключен договор Декларация
47 2021/28.03.2022 г. Декларация по чл. 35 ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ Росен Русев директор на ТП ДГС Провадия  Активен Декларация
48 2817/09.05.2022 г. Декларация по чл. 35 ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ Ивалин Стефанов в.и.д. на ТП ДГС Нови пазар Приключен договор Декларация
49 2976/16.05.2022 г. Декларация по чл. 35 ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ Лало Кирилов в.и.д. на ТП ДГС Смядово Приключен договор Декларация
50 3219/27.06.2022 г. Декларация по чл. 35 ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ Петър Железов в.и.д. на ТП ДГС Нови пазар Преназначен Декларация
51 3347/02.06.2022 г. Декларация по чл. 35 ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ Сава Савов директор на ТП ДГС Смядово Приключен договор Декларация
52 3540/10.06.2022 г. Декларация по чл. 35 ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ Лало Кирилов в.и.д. на ТП ДГС Смядово Преназначен Декларация
53 4607/28.07.2022 г. Декларация по чл. 35 ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ Петър Железов директор на ТП ДГС Н. пазар Активен Декларация
54 4843/11.08.2022 г. Декларация по чл. 35 ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ Сава Савов директор на ТП ДГС Смядово Приключен договор Декларация
55 4925/15.08.2022 г. Декларация по чл. 35 ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ Радостин Желязов директор на ТП ДГС Суворово Активен Декларация
56 6069/03.10.2022 г. Декларация по чл. 35 ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ Георги Ботев директор на ТП ДЛС Тервел Активен Декларация
57 6386/14.10.2022г. Декларация по чл. 35 ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ Веселин Чешмеджиев в.и.д. на ТП ДГС Провадия Преназначен Декларация
58 6694/26.10.2022 Декларация по чл. 35 ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ Ваиз Кимов директор на ТП ДГС Върбица Активен Декларация
59 6699/26.10.2022 Декларация по чл. 35 ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ Радослав Генчев директор на ТП ДГС Преслав Активен
Декларация
60 296/11.01.2023 Декларация по чл. 35 ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ Петър Петров директор на ТП ДЛС Ч. Лом Напуснал Декларация
61 386/13.01.2023 Декларация по чл. 35 ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ Мирослав Горчев директор на ТП ДГС Провадия Напуснал Декларация
62 485/18.01.2023 Декларация по чл. 35 ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ Росен Русев директор на ТП ДГС Провадия Активен
Декларация
63 871/01.02.2023 Декларация по чл. 35 ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ Цветелин Миланов директор на ДЛС Паламара Активен Декларация
64 5755-1/04.09.2023 Декларация по чл. 35 ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ Георги Георгиев в.и.д. на ТП ДЛС Ч. Лом Преназначен Декларация
65 5937/13.09.2023 Декларация по чл. 35 ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ Георги Георгиев директор на ТП ДЛС Ч. Лом Активен Декларация
66 6381/02.10.2023 Декларация по чл. 35 ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ Николай Колев в.и.д. на ТП ДГС Смядово Преназначен Декларация
67 6598/09.10.2023 Декларация по чл. 35 ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ Павлинка Хинева в.и.д. на ТП ДГС Върбица Активен Декларация
68 6629/11.10.2023 Декларация по чл. 35 ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ Стела Атанасова директор на ТП ДГС Търговище Активен Декларация
69 6812/17.10.2023 Декларация по чл. 35 ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ Димитър Пенев директор на ТП ДГС Варна Приключен договор Декларация
70 6848/18.10.2023 Декларация по чл. 35 ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ Владислав Георгиев директор на ТП ДГС Варна Активен Декларация
71 6891/19.10.2023 Декларация по чл. 35 ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ Иван Иванов в.и.д. на ТП ДГС Цонево Активен Декларация
72 7008/24.10.2023 Декларация по чл. 35 ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ Живко Живков в.и.д. на ТП ДГС Провадия Активен Декларация
73 7279/02.11.2023 Декларация по чл. 35 ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ Николай Колев директор на ТП ДГС Смядово Активен
Декларация