ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР на декларациите по чл. 35 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество

Приложение № 4
към Заповед №173 – 1
на Директора на СИДП ДП – Шумен
ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР
на декларациите по чл. 35 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество
1 2337/26.04.2018 г. Декларация по чл. 35 ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ Стела Иванова Атанасова директор на ТП ДГС Търговище Декларация
2 2427/03.05.2018 г. Декларация по чл. 35 ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ Йорданка Тончева Найденова-Стоянова директор на ТП ДГС Г. Тошево Декларация
3 2450/04.05.2018 г. Декларация по чл. 35 ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ Иван Петров Иванов директор на ТП ДГС Варна Декларация
4 2451/04.05.2018 г. Декларация по чл. 35 ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ Цанко Иванов Николов директор на ТП ДГС Добрич Декларация
5 2453/04.05.2018 г. Декларация по чл. 35 ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ Калинка Донкова Тодорова директор на ТП ДЛС Балчик Декларация
6 2460/04.05.2018 г. Декларация по чл. 35 ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ Антон Недков Димитров директор на ТП ДГС Цонево Декларация
7 2466/08.05.2018 г. Декларация по чл. 35 ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ Симеон Цанков Давидков директор на ТП ДЛС Ч. Лом Декларация
8 2470/08.05.2018 г. Декларация по чл. 35 ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ Младен Драганов Манев директор на ТП ДГС Шумен Декларация
9 2478/08.05.2018 г. Декларация по чл. 35 ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ Живко Драгомиров Живков директор на ТП ДГС Провадия Декларация
10 2479/08.05.2018 г. Декларация по чл. 35 ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ Красимир Огнянов Николов в.и.д. директор на ТП ДГС Омуртаг Декларация
11 2480/08.05.2018 г. Декларация по чл. 35 ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ Янко Стоянов Йорданов директор на ТП ДГС Преслав Декларация
12 2481/08.05.2018 г. Декларация по чл. 35 ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ Георги Димитров Ботев директор на ТП ДЛС Тервел Декларация
13 2496/08.05.2018 г. Декларация по чл. 35 ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ Ради Атанасов Иванов директор на ТП ДГС Н. пазар Декларация
14 2506/09.05.2018 г. Декларация по чл. 35 ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ Севен Ердинч Башлъ директор на ТП ДЛС Паламара Декларация
15 2513/09.05.2018 г. Декларация по чл. 35 ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ Сава Маринов Савов директор на ТП ДГС Смядово Декларация
16 2555/10.05.2018 г. Декларация по чл. 35 ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ Радостин Стоянов Желязов директор на ТП ДГС Суворово Декларация
17 2655/15.05.2018 г. Декларация по чл. 35 ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ Йордан Радославов Радославов директор на ТП ДЛС Шерба Декларация
18 2656/15.05.2018 г. Декларация по чл. 35 ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ Хълми Ахмед Амза директор на ТП ДГС Върбица Декларация